REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO

AGRO-CARS Krzysztof Wilgosiewicz

OBOWIĄZUJĄCY OD 08.11.2022 r.


Spis treści: 

Dział I: Definicje
Dział II: Postanowienia ogólne 
Dział III: Warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego
Dział IV: Koszty, terminy i sposoby dostawy.
Dział V: Ceny, sposoby i terminy zapłaty
Dział VI: Gwarancja i usługi posprzedażne
Dział VII: Reklamacja
Dział VIII: Odstąpienie od umowy
Dział IX: Ochrona danych osobowych
Dział X: Postanowienia końcowe

Dział I: Definicje.

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
Klient- osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego.
Kodeks cywilny- ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Konsument- w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto- usługa elektroniczna świadczona przez Prowadzącego pozwalająca na korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego, polegająca na gromadzeniu oraz udostępnianiu Klientowi informacji związanych z Zamówieniem oraz innych danych podanych przez Klienta, oznaczona indywidualnie loginem i hasłem ustalonym przez Klienta.
Newsletter- usługa elektroniczna świadczona przez Prowadzącego za zgodą Klienta, polegająca na przesyłaniu drogą e-mail informacji handlowych i/lub marketingowych dotyczących usług i/lub produktów własnych Prowadzącego.
Prowadzący- przedsiębiorca prowadzący Sklep internetowy.
Regulamin- niniejszy regulamin sprzedaży Sklepu internetowego www.agrocars.pl .
Sklep internetowy- serwis internetowy Prowadzącego dostępny pod adresem www.agrocars.pl , za pomocą którego Klienci mogą zawrzeć Umowę sprzedaży Towarów.
Towar- produkty prezentowane w Sklepie internetowym.
Umowa sprzedaży- umowa zawarta przy wykorzystaniu Sklepu internetowego, na mocy której Prowadzący zobowiązuje się przenieść na Klienta własność rzeczy i wydać mu rzecz, a Klient zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Prowadzącemu cenę.
Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Ustawa o ochronie danych osobowych- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
Zamówienia- oświadczenie woli Klienta, złożone na formularzu udostępnionym na stronie www.agrocars.pl zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.

Dział II: Postanowienia ogólne.

Sklep internetowy działający pod adresem: www.agrocars.pl , prowadzony jest przez:

„Krzysztof Wilgosiewicz zamieszkały w Wielowiczek 15 89-412 Sośno, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  Agro-Cars Krzysztof Wilgosiewicz z siedzibą w Wielowiczek 15, 89-412 Sośno, e-mail biuro@agrocars.pl ,

NIP: 558-146-89-53, REGON 340259453, nr telefonu 600 500 705, Krzysztof Wilgosiewicz wpisany jest aktualnie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.”

1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej www.agrocars.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Dodatkowo Regulamin wraz z pouczeniem o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, wzorem formularza odstąpienia oraz wzorem formularza reklamacyjnego Konsumenci otrzymują na adres e-mail podany w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia bez rejestracji.
3. Prowadzący sprzedaje Towary przy wykorzystaniu Sklepu internetowego na terenie Polski. Warunki sprzedaży i wysyłki Towaru poza granice kraju wymagają każdorazowo dodatkowych uzgodnień pomiędzy Klientem, a Prowadzącym.
4. Informacje dotyczące Towarów podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
5. Prowadzący oferuje sprzedaż akcesoriów dla zwierząt, suplementów dla zwierząt, środków do deratyzacji i dezynfekcji,  środków chemicznych, płynów i koncentratów do pojazdów, filtrów i części do maszyn rolniczych, olejów i smarów, artykułów rolniczych i pozostałych.  
Minimalna kwota zamówienia to 1 zł (plus koszty dostawy).
6. Składanie Zamówień przez Klientów pociąga za sobą obowiązek zapłaty na rzecz Prowadzącego ceny oraz opłat zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 
7. Koszt połączenia telefonicznego z numerem telefonu wskazanym przez Prowadzącego, zgodny jest z cennikiem operatora wybranego przez Klienta.
8. Konsument nie jest zobowiązany złożyć Prowadzącemu kaucji ani udzielać innych gwarancji finansowych.


Dział III: Warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego.

1. Klient może zamawiać Towary prezentowane w Sklepie internetowym korzystając z posiadanego Konta lub bez rejestracji (bez zakładania Konta). 
2. Założenie Konta przez Klienta wymaga skutecznej rejestracji za pomocą udostępnionego na stronie internetowej formularza rejestracyjnego. Rejestracja jest skuteczna pod warunkiem podania przez Klienta danych w polach oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe, zaakceptowaniu treści Regulaminu i Polityki prywatności.
3. Zamawianie Towarów bez rejestracji jest skuteczne pod warunkiem podania przez Klienta danych w polach oznaczonych w formularzu zamówienia bez rejestracji jako obowiązkowe oraz zaakceptowaniu treści Regulaminu i Polityki prywatności.
4. Składanie Zamówień odbywa się na formularzu zamówienia i rozpoczyna się poprzez dodanie towaru do koszyka. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu dostępnych zakładek i kliknięciu opcji „Do Kasy”.
5. Założenie oraz korzystanie z Konta jak również opcji Newslettera jest nieodpłatne (usługa Konta i Newslettera świadczona jest na czas nieokreślony).
6. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b).
7. Klient obowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym dane zgodne ze stanem faktycznym, jak również korzystać ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz dóbr osobistych osób trzecich i Prowadzącego.
8. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Klienta:
a) dostępu do sieci Internet,
b) konta e-mail do odbierania wiadomości poczty elektronicznej,
c) komputera mającego zainstalowaną przeglądarką internetową Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji12.0.0 i wyższej, zalecana rozdzielczość ekranu:1024x768,
d) włączonej w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. 
9. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usługi Konta lub usługi Newsletter w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez wysłanie oświadczenia woli o rezygnacji z tej usługi na adres e-mail lub pisemnie na adres wskazany w Dziale II Regulaminu. Likwidacja Konta nie wpływa na wykonanie Umowy sprzedaży zawartej już przy wykorzystaniu Sklepu internetowego. W przypadku Newslettera rezygnacja z tej opcji może nastąpić także poprzez aktywowanie linku dostępnego każdorazowo w wiadomości e-mail.
10. Prowadzący może rozwiązać umowę o świadczenie usługi Konta lub usługi Newsletter bez wypowiedzenia w sytuacji kiedy Klient poda w formularzu rejestracyjnym nieaktualne, niedokładne, niezgodne z prawdą lub wprowadzające w błąd dane, dopuści się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia przepisów prawa, w tym dóbr osobistych osób trzecich lub Prowadzącego, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, rozsyła lub umieszcza w ramach Sklepu internetowego niezamówioną informację handlową (spam). Oświadczenie może zostać wysłane na adres e-mail lub pisemnie na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia bez rejestracji. Likwidacja Konta nie wpływa na wykonanie Umowy sprzedaży zawartej już przy wykorzystaniu Sklepu internetowego. Ponowne założenie Konta wymaga zgody Prowadzącego wyrażonej na piśmie.


Dział IV: Koszty, terminy i sposoby dostawy.

1. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia Prowadzący potwierdza niezwłocznie jego otrzymanie wysyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia bez rejestracji. Wiadomość zawiera co najmniej potwierdzenie istotnych elementów Zamówienia oraz oświadczenie Prowadzącego o otrzymaniu Zamówienia i przyjęciu go do realizacji.
2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej.
3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych, chyba, że w opisie Towaru lub podczas składania Zamówienia wskazano krótszy termin. Na czas realizacji zamówienia składa się okres niezbędny do przygotowania Towaru dla Klienta oraz jego dostarczenie pod wskazany adres. W przypadku płatności w formie przelewu na rachunek bankowy, czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia roboczego następnego po dniu wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Prowadzącego, z kolei w przypadku płatności za pobraniem termin ten jest liczony od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, z tym zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14.00, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. 
4. Sklep udostępnia następujący sposób dostawy Towaru do Klienta: przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, odbiór osobisty pod adresem Wielowiczek 15, 89-412 Sośno. Koszty dostawy są każdorazowo wskazywane w czasie składania Zamówienia, ponadto Klient może zapoznać się z cennikiem w każdej chwili klikając zakładkę „Cennik dostawy”.


Dział V: Ceny, sposoby i terminy zapłaty.

1. Do każdej przesyłki załącza się, według wyboru Klienta, dowód zakupu w postaci rachunku albo faktury VAT.
2. Za Towar Klient może zapłacić w następujący sposób i w terminach:
a) przedpłata na konto przelewem na rachunek bankowy nr
14 8162 0003 0003 7774 3000 0010, Bank Spółdzielczy w Więcborku, W tytule płatności prosimy o podanie ID zamówienia, co ułatwi obsłudze Sklepu szybką identyfikację przelewu. Na żądanie Klienta Sklep internetowy może wystawić fakturę pro forma z terminem płatności do 7 dni kalendarzowych.
b) przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem.
3. Ceny Towarów podawane są w PLN, zawierają podatek od towarów i usług jak również cła oraz inne składniki jeżeli są wymagane, za wyjątkiem kosztów dostawy (transportu) oraz płatności za pobraniem, które to koszty wskazywane są w czasie składania Zamówienia.
4. Dla danego Zamówienia wiąże cena określona w momencie złożenia Zamówienia przy wykorzystaniu strony www.agrocars.pl 


Dział: VI: Gwarancja i usługi posprzedażne.

1. W sytuacji gdy prezentowane w sklepie internetowym Towary objęte są gwarancją, informacja na ten temat zamieszczana jest w opisie Towaru oraz w zakładce „Gwarancje i usługi posprzedażne” znajdującej się na stronie Sklepu internetowego, a dokument gwarancji jest każdorazowo przekazywany Klientowi wraz z Towarem. Uprawnienia z tytułu gwarancji jakości należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym.
2. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wobec tego udzielenie gwarancji na sprzedany Towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
3. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Prowadzącego z tytułu rękojmi.
4. W razie wykonywania przez Klienta uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Prowadzącego o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
5. W sytuacji gdy na prezentowane w Sklepie internetowym Towary są przewidziane usługi posprzedażne, informacja o sposobie i warunkach ich realizacji zamieszczana jest w opisie Towaru oraz w zakładce „Gwarancje i usługi posprzedażne” znajdującej się na stronie Sklepu internetowego.Dział VII: Reklamacja.

1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, legalnie wprowadzone na rynek polski oraz pozostają wolne od wad fizycznych i prawnych. 
2. Prowadzący odpowiada z tytułu rękojmi za wady Towaru wobec Klientów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
3. Odpowiedzialność Prowadzącego z tytułu rękojmi za wady Towaru względem Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
4. Prowadzący zaleca, by zgłoszenie reklamacyjne zawierało informacje takie jak:
a) datę nabycia Towaru,
b) podstawę roszczenia (np. z tytułu gwarancji, z tytułu rękojmi),
c) kwotę zapłaconą za Towar i sposób płatności,
d) ID Zamówienia,
e) rodzaj i datę wystąpienia wady,
f) dane Klienta składającego reklamację,
g) określenie żądania (np. Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady czy złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny określając kwotę, o którą cena ma być obniżona albo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy),
h) inne informacje, które Klient uzna za stosowne.
5. Prowadzący zaleca, by zgłoszenie reklamacyjne zostało dokonane na formularzu reklamacyjnym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wzór formularza reklamacyjnego Klient otrzymuje wraz z Regulaminem, zgodnie z postanowieniami Działu II ust. 2 niniejszego Regulaminu, a dodatkowo dostępny jest on w zakładce „Reklamacja Towaru” znajdującej się na stronie Sklepu internetowego.
6. Brak zastosowania się do zaleceń, o których mowa w ust. 4 i ust.5 powyżej nie wpływa na skuteczność złożonej reklamacji.
7. Zgłoszenie reklamacyjne może zostać złożone:
a) osobiście pod adresem Wielowiczek 15, 89-412 Sośno lub
b) pisemnie na adres Wielowiczek 15, 89-412 Sośno lub
c) telefonicznie pod numerem telefonu 600 500 705 lub
d) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@agrocars.pl
8. Reklamowany Towar należy dostarczyć
na koszt Prowadzącego na adres Wielowiczek 15, 89-412 Sośno. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Prowadzącemu w miejscu, w którym Towar się znajduje.
9. W przypadku otrzymania przez Prowadzącego zgłoszenia reklamacyjnego bez Towaru, którego reklamacja dotyczy, a Prowadzący celem ustosunkowania się do reklamacji uzna dostarczenie Towaru za niezbędne, Klient zostanie poinformowany o konieczności dostarczenia Towaru na adres wskazany w ust 8.
10. Prowadzący ustosunkuje się do reklamacji Klienta na piśmie, sms, drogą elektroniczną, telefonicznie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na adres podany przez Klienta. Brak ustosunkowania się Prowadzącego we wskazanym terminie oznacza, że Prowadzący uznał reklamację za uzasadnioną. Poinformowanie Klienta o konieczności dostarczenia Towaru zgodnie z ust.9 nie wpływa na bieg terminu na ustosunkowanie się Prowadzącego do reklamacji zgłoszonej przez Klienta.
11. Prowadzący informuje Klientów będących Konsumentami o prawie do sprawdzenia stanu przesyłki w momencie jej odbioru. W przypadku kiedy Towar albo opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia Prowadzący proponuje sporządzić w obecności kuriera protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się z obsługą sklepu internetowego pod nr tel. 600 500 705 lub na adres e-mail: biuro@agrocars.pl , ewentualnie odmówić odbioru przesyłki. Zaniechanie przez Konsumenta podjęcia działań, o których mowa w niniejszym ustępie nie wpływa na odpowiedzialność Prowadzącego z tytułu wady fizycznej rzeczy zgodnie z Kodeksem cywilnym.
12. Prowadzący informuje Klientów niebędących Konsumentami, iż z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi przechodzą na nich korzyści i ciężary związane z tym Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Prowadzący wówczas nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do jego wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie. Jednocześnie Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju, a sytuacji kiedy stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. 
13. Reklamacje dotyczące działania serwisu internetowego www.agrocars.pl w szczególności w zakresie zakładania i korzystania z Konta lub usługi Newsletter, czy problemów ze składaniem Zamówień Klient może zgłosić pisemnie na adres Wielowiczek 15, 89-412 Sośno lub na adres e-mail: biuro@agrocars.pl . Prowadzący zaleca podanie jak największej ilości informacji odnoszących się do nieprawidłowości w celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji. Prowadzący ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania w takiej formie w jakiej otrzymał pismo (na adres e-mail lub pisemnie na adres wskazany przez Klienta), chyba że Klient poda inny sposób.


Dział VIII: Odstąpienie od umowy.

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od:
a) objęcia przez Konsumenta Towaru w posiadanie lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik,
b) w przypadku umowy która: 
- obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
- polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy od dnia otrzymania Towaru, 
c) dla pozostałych umów od dnia zawarcia umowy.
Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. W celu skorzystania z przysługującego prawa odstąpienia od umowy Konsument powinien złożyć Prowadzącemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie (wzór oświadczenia, którym Konsumenci mogą się posłużyć stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu). Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie należy wysłać na adres Wielowiczek 15, 89-412 Sośno, e-mail: biuro@agrocars.pl lub złożyć je bezpośrednio na stronie Sklepu internetowego www.agrocars.pl  Prowadzącego poprzez zakładkę „Odstąpienie od umowy”.
2. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli Prowadzący wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Prowadzący nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Prowadzący nie ma kontroli; 
8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Prowadzący do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Prowadzący świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Prowadzącego o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Prowadzącemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Prowadzącego niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres: Wielowiczek 15, 89-412 Sośno. Konsument powinien zwrócić Towar w takim stanie ilościowym i jakościowym jaki otrzymał, w szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane z Towarem części, akcesoria, instrukcje użytkowania, dokument gwarancji, oryginalne opakowanie jeżeli takie posiada. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 
4. Prowadzący niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie poniesione przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że wskaże on inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. 
Prowadzący wstrzyma się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Prowadzącego, Prowadzący nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
6. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Konsument.


Dział IX: Ochrona danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Prowadzący. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie www.agrocars.pl 
2. Prowadzący jako administrator danych osobowych stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych.
3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane składając oświadczenie pisemnie na adres Wielowiczek 15, 89-412 Sośno lub na adres e-mail: biuro@agrocars.pl 
4. W przypadku wybrania usługi Newsletter poprzez aktywowanie zakładki dostępnej na stronie www.agrocars.pl Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych i/lub marketingowych dotyczących usług i/lub produktów własnych Prowadzącego.


Dział X: Postanowienia końcowe.

1. Zawartość strony www, w szczególności układ strony i treści, grafika, logo, podlegają ochronie prawa. Prowadzący nie wyraża zgody na ich kopiowanie bez pisemnego zezwolenia. 
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym, a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na główne miejsce wykonywania działalności przez Prowadzącego.
4. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 21 ustawy o prawach konsumenta Prowadzący informuje, że Konsument może skorzystać z możliwości pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak prawo zwrócenia się do:
4.1. Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (podstawa prawna art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.)). Regulamin organizacji i działania stałych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w prawie określania regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001 r., Nr 113, poz. 1214);
4.2. wojewódzkiego inspektowa Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Prowadzącym (podstawa prawna art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.). Informacja dotycząca zasad i trybu procedury mediacji dostępna jest w siedzibie oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej;
4.3. miejskiego/powiatowego rzecznika konsumentów mającego siedzibę w starostwach powiatowych lub urzędach miejskich na prawach powiatu. Informacja dotycząca bezpłatnej pomocy dostępna jest w siedzibie oraz na stronach internetowych starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu właściwego dla miejsca zamieszkania Konsumenta;
4.4. organizacji pozarządowych takich jak Federacja Konsumentów i Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Informację w zakresie bezpłatnej pomocy Konsument może uzyskać na stronach internetowych:
4.4.1. www.federacja-konsumentow.org.pl/146,bezplatne-poradnictwo-i-pomoc-prawna.html w przypadku Federacji Konsumentów;
4.4.2. www.konsumenci.org/pomoc-konsumencka,znajdz-pomoc,2,1.html oraz 
www.konsumenci.org/kontakt,6.html w przypadku Stowarzyszenia Konsumentów Polskich.
Ponadto szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur Konsument może uzyskać pod adresem strony internetowej www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumentów oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
6. Prowadzący nie stosuje kodeks dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
7. Zmiany do niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od ogłoszenia ich na stronie www.agrocars.pl z tym zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmiany realizowane będą na podstawie postanowień dotychczasowego Regulaminu. Klient zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu na co najmniej 7 dni przed jego ogłoszeniem. Informacja o zmianach zostanie przesłana na adres e-mail Klienta, który do czasu wejścia w życie Regulaminu ma prawo nie wyrazić zgody na zmienioną treść. Jeżeli w tym terminie Klient nie złoży oświadczenia o braku zgody, uważa się, że zaakceptował zmieniony Regulamin. Oświadczenie o braku zgody należy przesłać na adres e-mail: biuro@agrocars.pl lub w formie pisemnej na adres Wielowiczek 15, 89-412 Sośno. Brak zgody skutkuje usunięciem konta Klienta z bazy danych Sklepu internetowego, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku Zamówień, których realizacja nie została zakończona usunięcie konta nastąpi dopiero po wykonaniu umowy przez Prowadzącego i Klienta.